Bestuurdersaansprakelijkheid bij wanbetaling

Bestuurdersaansprakelijkheid bij wanbetaling Bestuurdersaansprakelijkheid bij wanbetaling kent niet een eenvoudige hoofdregel. De Nederlandse wet kent geen algemene regel die bepaalt in welke volgorde concurrent schuldeisers moeten worden betaald. Toch is zijn er gevallen te beschrijven die bestuurdersaansprakelijkheid bij wanbetaling een reëel risico maken. Een kort overzicht van de dos en don’ts voor een bestuurder in betalingsproblemen. Meestal wordt de discussie achteraf gevoerd: welke betalingen mochten nog worden gedaan? Heeft de bestuurder van de B.V. onrechtmatig gehandeld? Is de bestuurder aansprakelijk? Achteraf kan je er weinig aan doen. Fases van betalingsproblemen Met een B.V. gaat het nooit van de ene op de andere dag slecht. Daarin zijn fases te onderscheiden: Selectieve wanbetaling: niet alle schuldeisers kunnen worden betaald en er moet een keuze worden gemaakt. De bestuurder betaalt de andere schuldeisers als er weer geld is. Althans, dat is zijn voornemen. De peildatum: een bestuurder “wist of behoorde te weten dat de B.V. niet langer in staat zou zijn om haar schulden binnen een behoorlijke termijn te voldoen.”. Op dit moment moet de bestuurder van de B.V. zich de belangen van alle schuldeisers aantrekken. Dat is oppassen! De B.V. is opgehouden te betalen. Het is niet meer mogelijk om schuldeisers te [...]

Wanbetalers: 5 tips om facturen betaald te krijgen zonder advocaat

Wanbetalers: 5 tips om facturen betaald te krijgen zonder advocaat Veel transacties in het zakenleven zijn relatief eenvoudig. De ene partij levert goederen of diensten en de andere partij betaalt de factuur. Althans, zo zou het moeten zijn. Te vaak spreek ik met cliënten die een onbetaalde factuur lang laten liggen. Deze blijft liggen, omdat ze niet goed weten hoe zij een wanbetaler moeten aanspreken. Een incassotraject bestaat in de realiteit vaak uit twee delen; een traject dat zich afspeelt buiten de rechtbank en een gerechtelijk traject in de rechtbank. Je kan zelf veel doen in het buitengerechtelijke traject zonder tussenkomst van een advocaat; scheelt jou als ondernemer ook weer geld. In dit traject probeer je de klant te bewegen om vrijwillig te betalen. Tegelijkertijd bereid je het dossier voor, om een zo sterk mogelijke zaak te hebben als je de zaak samen met je advocaat toch aan de rechter moet voorleggen. 1.      Werk aan de klantrelatie Hoewel niet een directe stap in een incassotraject, is relatiebehoud voor veel ondernemers van cruciaal belang. Lang niet iedere wanbetaler is een oplichter die vindt dat jij maar gratis voor hem moet werken. Soms kan een afnemer tijdelijk niet betalen en zit die [...]

2019-05-20T13:26:54+01:00Incasso|

Onrechtmatige turboliquidatie, DGA aansprakelijk: er waren nog baten.

ECLI:NL:GHDHA:2018:2054 Als u een vennootschap ontbindt, moet u het vermogen van de vennootschap vereffenen. Alle schuldeisers moeten worden betaald en het restant komt in het algemeen de aandeelhouders toe. Als er onvoldoende vermogen is om alle crediteuren te betalen, moet de vereffenaar faillissement aanvragen. Dit is anders als alle crediteuren  instemmen met vereffening buiten faillissement. Een belangrijke uitzondering hierop, is de ontbinding zonder vereffening: de zogenaamde turboliquidatie. Indien een rechtspersoon ten tijde van de ontbinding geen baten meer heeft, dan houdt hij onmiddellijk op te bestaan. Deze turboliquidatie wordt wint in populariteit. In het onderhavige geval had een DGA zijn vennootschap ontbonden middels een turboliquidatie. De DGA had nog een schuld aan zijn B.V. had van ruim €400.000. De onbetaald gelaten crediteur heeft de DGA aansprakelijk gesteld. Het Gerechtshof Den Haag oordeelde op 28-08-2018 dat de turboliquidatie leidde tot aansprakelijkheid van de bestuurder. Er was ten tijde van de ontbinding nog een vordering van de vennootschap op de DGA van ruim €400.000. Als de vereffenaar het vermogen op correcte wijze was vereffend, dan had de de vennootschap de vordering van de schuldeiser kunnen voldoen. Door dit na te laten, lijdt de schuldeiser schade. De DGA is gehouden deze schade te [...]

Externe bestuurdersaansprakelijkheid

Externe bestuurdersaansprakelijkheid Externe bestuurdersaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van een bestuurder jegens een derde, dus anders dan de vennootschap zelf. Dit is anders dan interne bestuurdersaansprakelijkheid. Daar is de bestuurder aansprakelijk jegens de vennootschap. Men spreekt over externe bestuurdersaansprakelijkheid, als een individuele bestuurder een onrechtmatige daad pleegt jegens de schuldeiser. De bestuurder moet een voldoende ernstig verwijt kunnen worden gemaakt. Het is daarom vereist dat ook de overige eisen van onrechtmatige daad is voldaan: De onrechtmatige daad kan aan de bestuurder worden toegerekend; en De schade van de schuldeiser vloeit voort uit het handelen of nalaten van de bestuurder. Extere bestuurdersaansprakelijkheid op grond van het Beklamel-arrest In het Beklamel-arrest is de volgende grondslag voor onrechtmatig handelen aangelegd: De bestuurder die bij het aangaan van de overeenkomst als bestuurder van een vennootschap wist of redelijkerwijze behoorde te begrijpen, dat die vennootschap niet, of niet binnen een redelijke termijn, aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen en geen verhaal zou bieden voor de schade die de crediteur ten gevolgde van die wanprestatie zou lijden In het kort: een bestuurder die namens zijn B.V. een overeenkomst aangaat waarvan hij weet of moet begrijpen dat de BV niet aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen, handelt onrechtmatig [...]

Interne bestuurdersaansprakelijkheid

Interne bestuurdersaansprakelijkheid Interne bestuurdersaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van de bestuurder jegens de vennootschap (B.V.) zelf. Dit betekent dat de vennootschap de bestuurder aansprakelijk stelt voor een onbehoorlijke taakvervulling. Als een derde de bestuurder aanspreekt, spreekt met van externe bestuurdersaansprakelijkheid. Interne bestuurdersaansprakelijkheid komt in het algemeen in twee gevallen voor: als het nieuwe bestuur  een oud-bestuurder aanspreekt; of als een curator  het bestuur aanspreekt nadat de vennootschap failliet is gegaan. Voorbeelden Interne bestuurdersaansprakelijkheid In de literatuur wordt een aantal voorbeelden gegeven van verwijtbaar handelen als bestuurder: Als de bestuurder handelt in strijd met regels die de rechtspersoon beschermen. Deze beschermingsregels vloeien voort uit de wet, statuten of andere regels; Wanneer een bestuurder  middelen aan de rechtspersoon onttrekt, zonder dat hiervoor toestemming of een grondslag was; De zakelijke belangen van de bestuurder stellen boven de zakelijke belangen van de vennootschap; Geen of een slechte administratie bijhouden; Het vermengen van privévermogen met dat van de vennootschap, zonder dat dit nog is te traceren; Onnodige risico's nemen die de bestuurder niet kan rechtvaardigen; Een bestuurder die verplichtingen aangaat namens de B.V., die de rechtspersoon niet kan nakomen; Beslissingen nemen die verregaande consequenties hebben, zonder dat dit goed is voorbereid; Niet de verzekeringen afsluiten die [...]