FAQ items aan het laden...
Faillisement2019-09-23T16:51:14+01:00

FAILLISSEMENT ADVOCAAT UTRECHT

FAILLISSEMENT, WAT IS DAT?

Insolventie betekent letterlijk “niet kunnen betalen”. Insolventierecht ziet dus op de regelingen waarmee u te maken krijgt als uw bedrijf, of een partij waarmee u zaken doet, niet meer kan betalen.

In grote lijnen onderscheid men vier deelgebieden:

 • Herstructureren (het aanpassen van de structuur waarin de onderneming wordt gedreven);
 • Saneren (een regeling die ziet op de betreffende entiteit, bijvoorbeeld een faillissement, surseance van betaling, crediteurenakkoord);
 • Advisering van de betrokkenen (de vennootschap zelf, crediteuren, aandeelhouders, bestuurders of aandeelhouders);
 • Persoonlijke aansprakelijkheid van natuurlijke personen die bij de onderneming betrokken zijn (aansprakelijkheid van bestuurders, feitelijke beleidsbepalers, commissarissen, aandeelhouders);

MIJN FAILLISSEMENT IS AANGEVRAAGD, WAT NU?

Is uw faillissement aangevraagd, dan is het van belang om snel te handelen. Vanaf het moment dat uw faillissement is aangevraagd tot de mondelinge behandeling is ongeveer 4 weken.

Allereerst dient u zich af te vragen of u verweer kunt voeren. Mogelijk is uw faillissement onafwendbaar. In dit geval kunt u er ook voor kiezen om uw eigen faillissement aan te vragen.

Als u verweer voert, is het van belang om de juiste koers te kiezen. Het is van groot belang welk standpunt u inneemt. Hoewel het heel redelijk kan klinken, kan een verkeerd standpunt grote juridische gevolgen hebben.

Daarnaast kunt u zaken voorbereiden voor het geval u daadwerkelijk failliet wordt verklaard. Zaken die wellicht later niet meer mogelijk zijn. Zijn alle besluiten juist genomen? Is de administratie op orde? Hoe staat het met de deponering van de jaarrekeningen? Deze analyse kan ook aan het licht brengen dat het wellicht verstandig is om deze crediteur tóch te betalen.

HET FAILLISSEMENT VAN EEN WANBETALER AANVRAGEN!

Als u het faillissement van een schuldeiser wilt aanvragen moet u rekening houden met een doorlooptijd van iets meer dan vier weken. Deze tijd heeft de rechtbank nodig om de bestuurders op te roepen.

Daarnaast dient u te beschikken over een zogenaamde steunvordering. Dit betreft een vordering van een derde op uw wanbetaler. Anders dan veel mensen denken, hoeft deze derde niet mee te werken aan de faillissementsaanvraag. In de praktijk heeft u deze derde wel nodig, om aan te tonen dat er een steunvordering bestaat.

Er moet tevens blijken van uw vorderingsrecht. Als uw vordering te onzeker is, kan een faillissement worden afgewezen. In dat geval is het nodig om eerst de vordering te laten vaststellen door de rechter (“het halen van een titel”).

VRAGEN OVER EEN JURIDISCHE KWESTIE? VRAAG ONZE EXPERTS.

VRAAG EEN EXPERT

MIJN EIGEN FAILLISSEMENT AANVRAGEN?

Als u uw eigen faillissement wilt aanvragen heeft u geen advocaat nodig. Er is een formulier beschikbaar dat u zelf kunt invullen.

Denkt u vooral goed  na over de gevolgen van uw aanvraag. Een advocaat kan u hierbij helpen. Mogelijk ziet u dingen over het hoofd die nare gevolgen hebben.

U dient een aantal zaken aan te leveren bij uw aanvraag. Deze stukken mogen niet ouder zijn dan één maand:

 • kopie van een geldig legitimatiebewijs van de vertegenwoordiger van de B.V.;
 • een volmacht van de vertegenwoordiger, indien hij geen statutair bestuurder is;
 • een overzicht van baten en schulden (een kolommenbalans en de laatste jaarrekening);
 • een lijst van crediteuren met hun namen en hun vorderingen;
 • een lijst van debiteuren met hun namen en hun vorderingen;
 • een origineel uittreksel uit het handelsregister (ook van de bestuurder zelf als dit zelf ook een B.V. is);
 • een gewaarmerkte kopie van de statuten;
 • het originele aandeelhoudersregister of een gewaarmerkte kopie daarvan;
 • de originele notulen van de AVA waaruit de opdracht aan het bestuur blijkt om faillissement aan te vragen;
 • een origineel uittreksel uit het handelsregister van de aandeelhouders als zij een B.V. (ook van de bestuurder zelf als dit zelf ook een B.V. is).

VOORBEREIDEN OP EEN FAILLISSEMENT

Soms is een faillissement onafwendbaar. Misschien kunt u nog wel invloed uitoefenen op het moment waarop uw B.V. failliet gaat.

De tijd dat uw B.V. nog niet failliet is, kunt u het faillissement voorbereiden.

Denk hierbij aan:

 • Inventariseren waar de risico’s liggen voor bestuurdersaansprakelijkheid;
 • Zorgen dat de administratie op orde is;
 • De jaarrekeningen deponeren?
 • Alle besluiten die door bestuur en aandeelhouders zijn genomen verzamelen en zo nodig schriftelijk vastleggen;
 • Proberen een crediteurenakkoord tot stand te brengen;
 • Zoveel mogelijk openstaande facturen innen.

In dit stadium kunt u weinig veranderen aan de feiten. Met goed advies kunt u mogelijk wel de gevolgen van de feiten beïnvloeden. Treft een curator  een geordende administratie en krijgt hij antwoord krijgt op al zijn vragen? Of treft hij een wanorde en blijft er veel onduidelijk? Het moge duidelijk zijn dat de gevolgen voor de bestuurder enorm zijn. Een faillissement is altijd vervelend: het loopt anders dan u had gewild. Een goede voorbereiding zorgt ervoor dat het niet nóg vervelender wordt.

RECENTE ARTIKELEN

Onrechtmatige turboliquidatie, DGA aansprakelijk: er waren nog baten.

ECLI:NL:GHDHA:2018:2054 Als u een vennootschap ontbindt, moet u het vermogen van de vennootschap vereffenen. Alle schuldeisers moeten worden betaald en het restant komt in het algemeen de aandeelhouders toe. Als er onvoldoende vermogen is om alle crediteuren te betalen, moet de vereffenaar faillissement aanvragen. Dit is anders als alle crediteuren  instemmen met vereffening buiten faillissement. Een belangrijke uitzondering hierop, is de ontbinding zonder vereffening: de zogenaamde turboliquidatie. Indien een rechtspersoon ten tijde van de ontbinding geen baten meer heeft, dan houdt hij onmiddellijk op te bestaan. Deze turboliquidatie wordt wint in populariteit. In het onderhavige geval had een DGA [...]

Externe bestuurdersaansprakelijkheid

Externe bestuurdersaansprakelijkheid Externe bestuurdersaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van een bestuurder jegens een derde, dus anders dan de vennootschap zelf. Dit is anders dan interne bestuurdersaansprakelijkheid. Daar is de bestuurder aansprakelijk jegens de vennootschap. Men spreekt over externe bestuurdersaansprakelijkheid, als een individuele bestuurder een onrechtmatige daad pleegt jegens de schuldeiser. De bestuurder moet een voldoende ernstig verwijt kunnen worden gemaakt. Het is daarom vereist dat ook de overige eisen van onrechtmatige daad is voldaan: De onrechtmatige daad kan aan de bestuurder worden toegerekend; en De schade van de schuldeiser vloeit voort uit het handelen of nalaten van de bestuurder. Extere [...]

Interne bestuurdersaansprakelijkheid

Interne bestuurdersaansprakelijkheid Interne bestuurdersaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van de bestuurder jegens de vennootschap (B.V.) zelf. Dit betekent dat de vennootschap de bestuurder aansprakelijk stelt voor een onbehoorlijke taakvervulling. Als een derde de bestuurder aanspreekt, spreekt met van externe bestuurdersaansprakelijkheid. Interne bestuurdersaansprakelijkheid komt in het algemeen in twee gevallen voor: als het nieuwe bestuur  een oud-bestuurder aanspreekt; of als een curator  het bestuur aanspreekt nadat de vennootschap failliet is gegaan. Voorbeelden Interne bestuurdersaansprakelijkheid In de literatuur wordt een aantal voorbeelden gegeven van verwijtbaar handelen als bestuurder: Als de bestuurder handelt in strijd met regels die de rechtspersoon beschermen. Deze beschermingsregels [...]